සිපෙට්කෝ ඉන්ධන මිල ඉහළට

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධනවල මිල අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව, පෙට්‍රල්...

2023-10-01 10:22 pm
newscenter

සිපෙට්කෝ ඉන්ධන මිල ඉහළට

sss ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධනවල මිල අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව, පෙට්‍රල්...

2023-10-01 10:22 pm

Business
NEWS ALERT